دی ۱۰, ۱۳۹۶

دانلود دستورالعمل بازاریابی و فروش تلفنی

مهر ۱۱, ۱۳۹۶

گزارش بازاریابی تلفنی

مهر ۱۱, ۱۳۹۶

گزارش تماس های روزانه بازاریابی تلفنی